Dzisiaj 23 maja 2022, Imieniny: Iwony, Dezyderego, Kryspina
deklaracja dostępności zwiększ odstępy zwiększ interlinię wysoki kontrast zwiększ czcionkę resetuj wszystkie style zmniejsz czcionkę RSS
Warunki pogodowe
10oC
Warunki pogodowe Jakość powietrza w naszym mieście

Transport osób do punktów szczepień

czwartek, 2021-01-14

Burmistrz Miasta Rejowiec uprzejmie informuje, iż zgodnie z poleceniem Wojewody Lubelskiego, w razie zaistniałych potrzeb, weźmie udział w realizacji zadania pn.: „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych”.

 

Pomoc w transporcie na szczepienie mogą otrzymać osoby:

1. posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;

2. mające trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze nie mające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień).

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych), dalej RODO, informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Rejowiec
  z siedzibą ul. Wiktoryna Zaleskiego  1, 22-360 Rejowiec tel. 82 54 44 262 email: sekretariat@gmina.rejowiec.pl;
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych możliwy jest pod adresem: iod@zeto.lublin.pl.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji dla Pani/Pana dowozu do punktu szczepień w związku z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19 w ramach Narodowego Programu Szczepień na podstawie art. 9 ust. 2 lit. i RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi w zw. z 11 h ust. 1, 4 i 13 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
  i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
  ze środków publicznych.
 • Pani dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom na podstawie przepisów prawa.
 • Dane będą przetwarzane przez okres realizacji celu wskazanego w punkcie 3. oraz przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.
 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkować brakiem możliwości zapewnienia dowozu.
Urząd Miejski w Rejowcu 2020
Poprzednia wersja strony urzędu -> gmina.rejowiec.pl