Dzisiaj 22 kwietnia 2024, Imieniny: Kai, Leonii, Sotera
deklaracja dostępności zwiększ odstępy zwiększ interlinię wysoki kontrast zwiększ czcionkę resetuj wszystkie style zmniejsz czcionkę RSS
Warunki pogodowe
3oC
Warunki pogodowe Jakość powietrza w naszym mieście

Władze urzędu

Szczegółowy spis telefonów w Urzędzie Miejskim w Rejowcu

Burmistrz Rejowca

mgr Tadeusz Górski
tel. 82 56 88 159
82 54 44 262

W sprawach skarg i wniosków Burmistrz przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godz. 800 do 1200 oraz codziennie w godzinach urzędowania pozostali pracownicy

 

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w zakresie bankowości.

Przebieg kariery zawodowej:

 • PKP Lublin - monter urządzeń mechanicznych - lata 1973-1974
 • Urząd Gminy w Rejowcu - referent, kierownik USC - lata 1976-1982
 • Gminna Spółdzielnia "SCh" w Rejowcu - wiceprezes - lata 1982-1987
 • Urząd Gminy w Rejowcu - naczelnik gminy - lata 1987-1990
 • Cukrownia Rejowiec - starszy referent - lata 1990-1992
 • Gminna Spółdzielnia "SCh" w Rejowcu - prezes zarządu - lata 1992-1993
 • Bank Spółdzielczy w Rejowcu - prezes zarządu - lata 1993-1998
 • Bank Spółdzielczy Cyców Oddział w Rejowcu - dyrektor oddziału, członek zarządu - lata 1999-2002
 • Urząd Gminy w Rejowcu - wójt gminy - od 2002 roku
 • Urząd Miejski w Rejowcu - Burmistrz Rejowca - od 2017 roku
Ukończone szkolenia oraz kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe:
 • Studium Prawa Europejskiego w Warszawie działające pod patronatem Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych w Łodzi na kierunku Administracja Publiczna - 2004/2005

Do zakresu działania i kompetencji Burmistrza należy w szczególności:

 • kierowanie bieżącymi sprawami gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz,
 • prowadzenie bieżącej gospodarki finansowej gminy,
 • składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności gminy,
 • wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 • upoważnianie pracowników urzędu do wydawania decyzji z zakresu administracji publicznej w imieniu Burmistrza,
 • wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej Gminy Rejowiec,
 • kierowanie działaniami w czasie klęski żywiołowej,
 • opracowywanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią, ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego i zarządzanie ewakuacji z obszarów bezpośrednio zagrożonych,
 • przedkładanie radzie i komisjom rady projektów uchwał zgodnie z zakresem kompetencji tych organów,
 • organizowanie wykonania uchwał rady gminy,
 • przedkładanie wojewodzie i regionalnej izbie obrachunkowej uchwał rady w terminie 7 dni od daty ich podjęcia,
 • dokonywanie podziału zadań i kompetencji pomiędzy pracowników urzędu,
 • wydawanie przepisów wewnętrznych (regulaminów, instrukcji, zarządzeń),
 • wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Burmistrza przepisami ustaw i uchwałami rady,
 
 

Sekretarz Gminy

mgr Ewa Markowska
tel. 82 56 88 159
82 54 44 262

Do zadań Sekretarza Gminy należy:

Zapewnienie warunków sprawnego działania i funkcjonowania Urzędu Gminy, a w szczególności:

 • organizowanie pracy Urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne komórki organizacyjne,
 • koordynowanie pracy Urzędu w zakresie przygotowywania sesji Rady i posiedzeń komisji,
 • zastępowanie Burmistrza w zakresie jego obowiązków jako kierownika Urzędu,
 • opiniowanie przygotowywanych przez kierowników referatów i samodzielne stanowiska pracy zakresów czynności poszczególnych pracowników oraz rozstrzyganie wątpliwości z tym związanych,
 • zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie Gminy,
 • nadzorowanie przestrzegania terminowości załatwiania spraw obywateli przez pracowników Urzędu,
 • nadzorowanie czasu pracy pracowników Urzędu,
 • prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy,
 • prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem i szkoleniem pracowników,
 • prowadzenie rejestru kontroli zewnętrznej UG,
 • nadzorowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków,
 • wykonywanie innych spraw zleconych przez Burmistrza,
 • współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawie organizacji prac interwencyjnych i stażów,
 • przyjmowanie ustnych oświadczeń woli (testamenty allograficzne),
 • koordynowanie prac związanych w wyborami,
 • czynności z zakresu prawa pracy wyznaczone przez Burmistrza w trybie art. 8 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.

 

Skarbnik Gminy

mgr inż. Renata Słomczyńska
tel. 82 56 88 159
82 54 44 262

Do zadań Skarbnika Gminy należy:

Prowadzenie spraw wynikających z funkcji skarbnika:

 • pełnienie funkcji głównego księgowego budżetu gminy,
 • kierowanie pracą referatu finansowo – księgowego i podatkowego,
 • przygotowywanie: projektów uchwał zmieniających budżet, materiałów niezbędnych do uchwalania budżetu gminy oraz podjęcia uchwały w sprawie  absolutorium dla Burmistrza, bieżącej analizy i prognoz dochodów i wydatków budżetu gminy,
 • nadzorowanie i prowadzenie kontroli realizacji budżetu,
 • udzielanie pomocy Burmistrzowi w wykonywaniu budżetu gminy,
 • opracowywanie planów dochodów i wydatków zadań zleconych gminie z zakresu  administracji rządowej,
 • kontrasygnowanie przelewów bankowych dotyczących realizacji zobowiązań pieniężnych,
 • informowanie rady gminy oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej odmowie złożenia kontrasygnaty,
 • sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości z wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy,
 • sporządzanie zbiorczych sprawozdań finansowych,
 • nadzór nad gospodarką finansową gminy, a w szczególności odpowiedzialność za przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,
 • nadzór nad prowadzeniem rachunkowości i ewidencją majątku gminy,
 • nadzór nad prawidłową realizacją uchwały budżetowej a w szczególności w zakresie ustawy o finansach publicznych oraz wnioskowanie zmian,
 • przedkładanie Burmistrzowi sprawozdań finansowych i opisowych z realizacji uchwały budżetowej,
 • opracowywanie analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej gminy informowanie o tym Burmistrza,
 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, finansów i kontroli finansowej,
 • sprawowanie ogólnego nadzoru nad Referatem Finansowo – Księgowym i Podatkowym urzędu,
 • kontrolowanie gospodarki finansowej gminnych jednostek budżetowych i instytucji kultury,
 • wnioskowanie do Burmistrza w sprawach awansowania, nagradzania oraz udzielania kar pracownikom referatu finansowego.
 • prowadzenie spraw związanych z zaciąganiem kredytów długoterminowych, emisją  obligacji i innych wieloletnich zobowiązań gminy,
 • rozliczanie i prowadzenie ewidencji zaciągniętych przez gminę kredytów i obligacji,
 • wykonywanie innych zadań przekazanych do realizacji przez Burmistrza.
 
Urząd Miejski w Rejowcu 2020
Poprzednia wersja strony urzędu -> gmina.rejowiec.pl