Dzisiaj 02 grudnia 2023, Imieniny: Balbiny, Bibianny, Pauliny
deklaracja dostępności zwiększ odstępy zwiększ interlinię wysoki kontrast zwiększ czcionkę resetuj wszystkie style zmniejsz czcionkę RSS
Warunki pogodowe
-2oC
Warunki pogodowe Jakość powietrza w naszym mieście

Projekt "Biznes Start" dla przyszłych przedsiębiorców

piątek, 2022-02-18
Informujemy, że już od 1 stycznia 2022 roku rozpoczęliśmy realizację projektu „Biznes start!”. 
Nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu planujemy
 w marcu 2022 roku.

Szczegółowe informacje nt. realizacji projektu będą na bieżąco zamieszczane na stronie Stowarzyszenia LGD „Ziemi Chełmskiej” www.ziemiachelmska.pl oraz Partnera projektu Grupy Medialnej ITM Sp.z o.o. www.nowytydzien.pl

oraz

biurze rekrutacji pod adresem

 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Ziemi Chełmskiej”

         Plac Niepodległości 1/ pok. 330, 22-100 Chełm, poniedziałek-piątek,

w godz. 8:30 - 15:00,

e-mail: biuro@ziemiachelmska.pl, tel./fax. 82 562-75-71,  tel. 531-219-707 

 • Nowy tydzień  Lwowska 14, 22-100 Chełm, poniedziałek-piątek, w godz. 9:00 - 15:00, tel/fax 82 565 44 44
INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt pt.: „Biznes start!”, nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0006/21, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Ziemi Chełmskiej” w partnerstwie z Grupą Medialną ITM Sp.z o.o. na podstawie Umowy nr 270/RPLU.09.03.00-06-0006/21-00 zawartej z Instytucją Zarządzającą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

CEL PROJEKTU

Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby nowych i trwałych miejsc pracy poprzez udzielenie 66 mieszkańcom województwa lubelskiego, w wieku 30 lat i więcej (w tym 36 kobietom), zamierzającym rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, wsparcia szkoleniowego umożliwiającego uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, przyznanie 54 (min. 80% uczestników projektu) bezzwrotnych jednorazowych dotacji na rozpoczęcie DG oraz wsparcia pomostowego finansowego przez pierwszych 12 m-cy po rozpoczęciu działalności. Projekt zakłada ponadto utworzenie co najmniej 20% dodatkowych miejsc pracy przez uczestników projektu, którzy założą własną działalność gospodarczą, w związku z czym do 31.08.2023 r. w regionie powstanie łącznie 65 nowych miejsc pracy.

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU

Projekt skierowany jest do osób będących mieszkańcami:

 • województwa lubelskiego

Grupę docelową projektu stanowi 66 osób (z czego min. 36 kobiety) w wieku 30 lat i więcej zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, w tym:

 1. bezrobotne (w tym zrejestrowane w PUP jako bezrobotne), bierne zawodowo, zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

aa)  os. starsze (w wieku 50 lat i więcej),

              bb)  kobiety,

              cc)   os. z niepełnosprawnościami,

              dd)  os. długotrwale bezrobotne,

              ee)  os. o niskich kwalifikacjach,

              przy czym co najmniej 60% uczestników będą stanowiły osoby z ww. grup od lit. aa do lit. ee,

 1. bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat pod warunkiem, że nie będą oni stanowili więcej niż 20% ogółu bezrobotnych objętych wsparciem a nie ogółu uczestników oraz nie należą do kategorii wskazanych w pkt a) w lit. cc-ee oraz w pkt c)-e),
 2. imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia)
 3. reemigranci,
 4. odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,
 5. ubogie pracujące,
 6. zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujący w ramach umów cyw-praw., których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia,

Os. wskazane w pkt. c)-g) nie mogą stanowić więcej niż 40 % U/UP.

W ramach kategorii osób wskazanych w lit. c)-g) łączna liczba os. pracujących nie może stanowić więcej niż 10% ogółu grupy docelowej.

Kandydat/ Kandydatka będą mogli/ły otrzymać dodatkowe punkty za spełnienie następujących kryteriów (przyznanych na podstawie zapisów w formularzu rekrutacyjnym):

Kandydat/ka jest osobą, która w wyniku pandemii COVID-19 utraciła pracę od dnia 14 marca

2020 r. (+5 pkt.)

Zaplanowano utworzenie dodatkowego miejsca pracy (na podstawie umowy o pracę, przez okres co najmniej 1 miesiąca, w wymiarze co najmniej ½ etatu) w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej (+5 pkt.)

Dodatkowe punkty premiujące zostaną przyznane po etapie wyłonienia uczestników projektu.

OFEROWANE WSPARCIE

 1. Usługi szkoleniowe:

– szkolenie grupowe – 40 godzin.

– szkolenia indywidualne- ściśle dostosowane do indywidualnych potrzeb i predyspozycji uczestników/czek projektu, w tym m.in. szkolenia indywidualne z wykorzystaniem programów użytkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 16 godzin/os.

 1. Dotacja bezzwrotna na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 23 050,00 zł netto.
 2. Wsparcie pomostowe finansowe – 1 500,00 zł netto x 12m-cy.

 

WAŻNE INFORMACJE

Dokumenty rekrutacyjne oraz pozostałe informacje dostępne są na stronie www.ziemiachelmska.pl

 

Urząd Miejski w Rejowcu 2020
Poprzednia wersja strony urzędu -> gmina.rejowiec.pl