Dzisiaj 14 lipca 2024, Imieniny: Ulryka, Bonawentury, Kamila
deklaracja dostępności zwiększ odstępy zwiększ interlinię wysoki kontrast zwiększ czcionkę resetuj wszystkie style zmniejsz czcionkę RSS
Warunki pogodowe
23oC
Warunki pogodowe Jakość powietrza w naszym mieście

Władze urzędu

Szczegółowy spis telefonów w Urzędzie Miejskim w Rejowcu

Burmistrz Rejowca

mgr Tadeusz Górski
tel. 82 56 88 159
82 54 44 262

W sprawach skarg i wniosków Burmistrz przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godz. 800 do 1200 oraz codziennie w godzinach urzędowania pozostali pracownicy

 

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w zakresie bankowości.

Przebieg kariery zawodowej:

 • PKP Lublin - monter urządzeń mechanicznych - lata 1973-1974
 • Urząd Gminy w Rejowcu - referent, kierownik USC - lata 1976-1982
 • Gminna Spółdzielnia "SCh" w Rejowcu - wiceprezes - lata 1982-1987
 • Urząd Gminy w Rejowcu - naczelnik gminy - lata 1987-1990
 • Cukrownia Rejowiec - starszy referent - lata 1990-1992
 • Gminna Spółdzielnia "SCh" w Rejowcu - prezes zarządu - lata 1992-1993
 • Bank Spółdzielczy w Rejowcu - prezes zarządu - lata 1993-1998
 • Bank Spółdzielczy Cyców Oddział w Rejowcu - dyrektor oddziału, członek zarządu - lata 1999-2002
 • Urząd Gminy w Rejowcu - wójt gminy - od 2002 roku
 • Urząd Miejski w Rejowcu - Burmistrz Rejowca - od 2017 roku
Ukończone szkolenia oraz kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe:
 • Studium Prawa Europejskiego w Warszawie działające pod patronatem Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych w Łodzi na kierunku Administracja Publiczna - 2004/2005

Do zakresu działania i kompetencji Burmistrza należy w szczególności:

 • kierowanie bieżącymi sprawami gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz,
 • prowadzenie bieżącej gospodarki finansowej gminy,
 • składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności gminy,
 • wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 • upoważnianie pracowników urzędu do wydawania decyzji z zakresu administracji publicznej w imieniu Burmistrza,
 • wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej Gminy Rejowiec,
 • kierowanie działaniami w czasie klęski żywiołowej,
 • opracowywanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią, ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego i zarządzanie ewakuacji z obszarów bezpośrednio zagrożonych,
 • przedkładanie radzie i komisjom rady projektów uchwał zgodnie z zakresem kompetencji tych organów,
 • organizowanie wykonania uchwał rady gminy,
 • przedkładanie wojewodzie i regionalnej izbie obrachunkowej uchwał rady w terminie 7 dni od daty ich podjęcia,
 • dokonywanie podziału zadań i kompetencji pomiędzy pracowników urzędu,
 • wydawanie przepisów wewnętrznych (regulaminów, instrukcji, zarządzeń),
 • wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Burmistrza przepisami ustaw i uchwałami rady,
 
 

Zastępca Burmistrza Rejowca

mgr Mirosław Kość
tel. 82 56 88 159
82 54 44 262


Sekretarz Gminy

mgr Ewa Markowska
tel. 82 56 88 159
82 54 44 262

Do zadań Sekretarza Gminy należy:

Zapewnienie warunków sprawnego działania i funkcjonowania Urzędu Gminy, a w szczególności:

 • organizowanie pracy Urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne komórki organizacyjne,
 • koordynowanie pracy Urzędu w zakresie przygotowywania sesji Rady i posiedzeń komisji,
 • zastępowanie Burmistrza w zakresie jego obowiązków jako kierownika Urzędu,
 • opiniowanie przygotowywanych przez kierowników referatów i samodzielne stanowiska pracy zakresów czynności poszczególnych pracowników oraz rozstrzyganie wątpliwości z tym związanych,
 • zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie Gminy,
 • nadzorowanie przestrzegania terminowości załatwiania spraw obywateli przez pracowników Urzędu,
 • nadzorowanie czasu pracy pracowników Urzędu,
 • prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy,
 • prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem i szkoleniem pracowników,
 • prowadzenie rejestru kontroli zewnętrznej UG,
 • nadzorowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków,
 • wykonywanie innych spraw zleconych przez Burmistrza,
 • współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawie organizacji prac interwencyjnych i stażów,
 • przyjmowanie ustnych oświadczeń woli (testamenty allograficzne),
 • koordynowanie prac związanych w wyborami,
 • czynności z zakresu prawa pracy wyznaczone przez Burmistrza w trybie art. 8 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.

 

Skarbnik Gminy

mgr inż. Renata Słomczyńska
tel. 82 56 88 159
82 54 44 262

Do zadań Skarbnika Gminy należy:

Prowadzenie spraw wynikających z funkcji skarbnika:

 • pełnienie funkcji głównego księgowego budżetu gminy,
 • kierowanie pracą referatu finansowo – księgowego i podatkowego,
 • przygotowywanie: projektów uchwał zmieniających budżet, materiałów niezbędnych do uchwalania budżetu gminy oraz podjęcia uchwały w sprawie  absolutorium dla Burmistrza, bieżącej analizy i prognoz dochodów i wydatków budżetu gminy,
 • nadzorowanie i prowadzenie kontroli realizacji budżetu,
 • udzielanie pomocy Burmistrzowi w wykonywaniu budżetu gminy,
 • opracowywanie planów dochodów i wydatków zadań zleconych gminie z zakresu  administracji rządowej,
 • kontrasygnowanie przelewów bankowych dotyczących realizacji zobowiązań pieniężnych,
 • informowanie rady gminy oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej odmowie złożenia kontrasygnaty,
 • sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości z wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy,
 • sporządzanie zbiorczych sprawozdań finansowych,
 • nadzór nad gospodarką finansową gminy, a w szczególności odpowiedzialność za przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,
 • nadzór nad prowadzeniem rachunkowości i ewidencją majątku gminy,
 • nadzór nad prawidłową realizacją uchwały budżetowej a w szczególności w zakresie ustawy o finansach publicznych oraz wnioskowanie zmian,
 • przedkładanie Burmistrzowi sprawozdań finansowych i opisowych z realizacji uchwały budżetowej,
 • opracowywanie analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej gminy informowanie o tym Burmistrza,
 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, finansów i kontroli finansowej,
 • sprawowanie ogólnego nadzoru nad Referatem Finansowo – Księgowym i Podatkowym urzędu,
 • kontrolowanie gospodarki finansowej gminnych jednostek budżetowych i instytucji kultury,
 • wnioskowanie do Burmistrza w sprawach awansowania, nagradzania oraz udzielania kar pracownikom referatu finansowego.
 • prowadzenie spraw związanych z zaciąganiem kredytów długoterminowych, emisją  obligacji i innych wieloletnich zobowiązań gminy,
 • rozliczanie i prowadzenie ewidencji zaciągniętych przez gminę kredytów i obligacji,
 • wykonywanie innych zadań przekazanych do realizacji przez Burmistrza.
 
Urząd Miejski w Rejowcu 2020
Poprzednia wersja strony urzędu -> gmina.rejowiec.pl