Dzisiaj 14 czerwca 2024, Imieniny: Bazylego, Elwiry, Michala
deklaracja dostępności zwiększ odstępy zwiększ interlinię wysoki kontrast zwiększ czcionkę resetuj wszystkie style zmniejsz czcionkę RSS
Warunki pogodowe
10oC
Warunki pogodowe Jakość powietrza w naszym mieście

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu internetowego Gminy Rejowiec

Urząd Miejski w Rejowcu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Gminy Rejowiec - strony www.gminarejowiec.pl

Data publikacji strony internetowej: 01.01.2017 r.

Data ostatniej aktualizacji: 01.12.2020 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń opisanych w poniższych punktach.

1. Część materiałów - zwłaszcza pliki pdf są często dosyłane do publikacji z innych podmiotów i są one w wersji skanowanej. Ponadto część naszych starszych materiałów jest w takiej samej wersji. 

Na bieżąco staramy się zapewnić dostępność naszej strony i serwisów. Jeżeli znajdziesz błędy – prosimy o kontakt pod adres e-mail:

sekretariat@gminarejowiec.pl

 

Poruszanie się bez użycia myszki

Obsługa strony jest możliwa przy użyciu klawiatury. Na stronie internetowej na razie nie można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Stosowanie czytników stron

Na dzień sporządzenia oświadczenia strona jest częściowo przystosowana pod kątem stosowania czytników ekranów.

Kontrast

Kontrast kolorystyczny elementów przekazujących treści w większości ma stosunek jasności tekstu do tła - białe tło, czarny tekst.

Opisy alternatywne grafik i zdjęć

Na stronie urzędu pracownicy starają się pamiętać i o dodawaniu opisów alternatywnych do umieszczanych grafik i zdjęć przedstawiających istotne informacje.

Nie wszystkie pola formularzy są właściwie opisane – na bieżąco pracujemy nad problemem.

Dokumenty

Na stronie Urzędu Miejskiego umieszczamy pliki do pobrania – zarówno wewnętrznie wytworzone przez pracowników jak i przesłane przez zewnętrzne podmioty. Może zaistnieć sytuacja, w której niektóre pliki nie będą w pełni dostępne poprzez brak właściwych nagłówków bądź opisów alternatywnych do tabel i grafik.

Powiększanie strony

W naszym serwisie jest możliwość powiększenia i zmniejszenia czcionki. Ponadto przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu – jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku.

Zrozumiałość i czytelność treści

Staramy się, aby nasze treści były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania wpływał na lepszą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji. Długie teksty dzielimy na akapity, stosujemy wyróżnienia. Cytaty i ważne informacje są odpowiednio wyróżnione.

Zamieszczone filmy

Na razie nie zamieszczamy żadnych filmów. Jeśli pojawi się taka pozycja - będziemy się starali aby była ona opublikowana zgodnie z wymogami.

Oświadczenie sporządzono dnia 1.12.2020 r. Uaktualniono 20.03.2024 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Juliusz Kontek, adres poczty elektronicznej sekretariat@gminarejowiec.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu 82 5688159. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich - https://www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski w Rejowcu, ul. Wiktoryna Zaleskiego 1, 22-360 Rejowiec

Do budynku prowadzą 3 wejścia: główne od strony północno- wschodniej oraz dwa wejścia boczne od ul. Wiktoryna Zaleskiego prowadzące do Urzędu Stanu Cywilnego i wejście znajdujące się również od strony północno- wschodniej, prowadzące do Referatu Podatkowego .

Urząd Miejski znajduje się na parterze i I piętrze. Budynek nie posiada udogodnień architektonicznych, jest budynkiem zabytkowym.

Wewnątrz budynku nie ma windy, przy schodach zamontowane są barierki, brak jest oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Osoby mające problem z poruszaniem się które chcą załatwić sprawę w wydziałach mieszczących się na I piętrze budynku powinny telefonicznie zgłosić do pracownika właściwego dla danej sprawy wydziału, który obsłuży daną osobę przed budynkiem

W budynku nie ma toalet przystosowanych do osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

W budynku nie ma pętli indukcyjnej ,nie ma tłumacza języka migowego (PJM) dla osób głuchych.

Urząd Miejski w Rejowcu planuje przebudowę budynku – dostosowanie pomieszczeń oraz budowę windy wewnętrznej, która pozwoli osobom z niepełnosprawnościami na pełny dostęp do biur Urzędu.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Urząd Miejski w Rejowcu 2020
Poprzednia wersja strony urzędu -> gmina.rejowiec.pl